LOGS Logistics AB är nu Fair Transport-certifierade

FAIR TRANSPORT är en hållbarhetscertifiering
för godstransporter på väg som bildar ett skyltfönster för
åkeriföretags hållbarhetsarbete vad gäller klimat och miljö,
trafiksäkerhet och socialt ansvarstagande.
Inom dessa områden rapporteras hållbarhetsdata in,
sammanställs och görs tillgängliga för
omvärlden på webbplatsen fairtransport.se.
Alla certifierade företag blir löpande
uppföljda av en oberoende tredjepartsgranskning
och på sätt säkerställs att hållbarhetsarbetet
sker i enlighet med uppsatta, transparanta krav och kriterier.

Läs mer här: http://www.akeri.se/fairtransport